Co oznacza pojęcie nieruchomość?

Co oznacza pojęcie nieruchomość? Nieruchomość jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego. Pojęcie nieruchomości w polskim systemie prawnym ma dwa spojrzenia. Jest to ujęcie od strony prawa cywilnego i ujęcie wieczystoksięgowe.
Od strony prawa cywilnego nieruchomość, zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności. To pojęcie odnosi się do gruntów oraz również do budynków trwałych wraz z gruntem związanych lub tylko są to części takich budynków. Tu jednak jest warunek, że muszą być osobnym od gruntu przedmiotem własności. Wyodrębnienie nieruchomości musi się zawsze odbyć pod względem prawnym czyli własnościowym oraz fizycznym – ustalenie granic działki w rozumieniu geodezyjnym.
Inna jest definicja związana ze wpisem do księgi wieczystej, gdzie w myśl zapisów 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece nieruchomością określamy część powierzchni ziemi, która posiada odrębną księgę wieczystą. Zgodnie z prawem jest to także wymóg formalny wyodrębnienia danej konkretnej nieruchomości.
Księgi wieczyste określają zawsze stan prawny danej nieruchomości. W ramach jednej księgi wieczystej mogą by ujawnione działki, które niekoniecznie muszą spełniać przytoczone wyżej warunki z art. 46. § 1 k. c.
Dlatego do aktu notarialnego, jeśli nabywamy nieruchomość musi zostać sporządzony wpis do księgi wieczystej, wtedy dopiero posiadamy pełne prawo do danej nieruchomości.

Dodaj komentarz